Saturday, December 4, 2021
  -8.0 °C
  clear sky
Coronavirus cases per week this year. -Region Västerbotten
Coronavirus cases per week this year. -Region Västerbotten

July 19 – 19 juli – 2021

[English translation below]

Den viktigaste nyheten i Umeå idag är att universitetssjukhuset har återgått till normal verksamhet efter att ha haft en förhöjd nivå av särskild sjukvårdsledning sedan november på grund av coronaviruset. Förändringen tyder på att sjukhuset anser att Covid-19-situationen i Umeå är stabiliserad. Just nu är det bara en person i Västerbotten som behandlas för viruset på sjukhus och ingen ligger på intensivvårdsavdelningen.

Milstolpar som detta ger oss möjlighet att fundera över vad exakt vi har gått igenom under det senaste ett och ett halvt året – och hur allvarligt coronaviruset har varit. När viruset var som värst, den 15 mars i år, var 76 personer inlagda på sjukhus och cirka 20 på intensivvård i regionen. Totalt dog 181 personer i Västerbotten av coronaviruset. Nästan 10 000 personer i Umeå – cirka 7,5 procent av befolkningen – testade positivt för Covid-19. Grafen som bifogas denna artikel visar antal konstaterade fall av coronavirus i Västerbotten per vecka sedan början av året.

Även om dessa siffror är sorgliga ger de oss också möjlighet att stanna upp och fundera över hur mycket värre det kunde ha varit, och hur relativt lyckligt Umeå är att ha de medicinska resurser som faktiskt finns. Här dog knappt två procent av Covid-19-patienterna av sjukdomen. I Peru – ett av de hårdast drabbade länderna när det gäller dödstal och belastning på sjukvårdsresurser – har nästan 10 procent av Covid-19-patienterna dött. Peru har cirka 230 intensivvårdssängar i hela landet med 32 miljoner invånare; Västerbotten, som planerade för långt över 20 möjliga intensivvårdspatienter samtidigt, har en befolkning på bara 300 tusen invånare. Ingen i Umeå har, så vitt vi vet, någonsin nekats en plats på intensivvårdsavdelningen, som behövde en sådan. All den sociala distansering, vaccinationer, handtvätt och så vidare som Umebor praktiserade, tillsammans med våra relativt starka sjukvårdsresurser, tjänade faktiskt till att rädda livet på hundratals, om inte tusentals människor. Även om dessa åtgärder kanske (eller kanske inte) vid den tidpunkten verkade besvärande för er, verkar de faktiskt ha varit mycket viktiga för att förhindra att människor i er omgivning dog, åtminstone när vi tittar på statistiken i internationell jämförelse.

Men vi måste ändå vara vaksamma, säger regionen. Fler personer testade positivt den gångna veckan än veckan innan – 35, istället för 27. 29 av de 35 var i Umeå, och de var främst bland unga människor under 40 år – även om åtta var bland personer 50 år eller äldre, som löper större risk att dö av viruset. De nya infektionerna var kopplade till utlandsresor, sade tjänstemännen. Med andra ord verkar Umebor som lämnat Sverige ha kommit tillbaka med coronaviruset. En del Umebor kanske tycker att det är frestande att just nu åka till andra länder, höra andra språk och njuta av andra klimat. Det är dock uppenbart att detta måste göras med stor försiktighet, eftersom det fortfarande kan vara livsfarligt för våra mest sårbara invånare.

The main news in Umeå today is the return of the university hospital to normal operations, after being on a heightened staff level since November due to the coronavirus. This change indicates that the hospital considers the Covid-19 situation in Umeå stabilized. Right now, only one person in Västerbotten is being treated for the virus in a hospital, and no one is in intensive care.

Landmarks like this give us the opportunity to consider what exactly we have gone through over the past year and a half — and how serious coronavirus has been. At its worst, on March 15 of this year, the virus had 76 people into the hospital and about 20 in intensive care in the region. In total, 181 people in Västerbotten died of the coronavirus. Almost 10,000 people in Umeå — some 7.5 percent of the population — tested positive for Covid-19. The graph attached to this article shows number of coronavirus cases identified in Västerbotten per week, since the beginning of the year.

While these numbers are saddening, they also allow us to pause to consider how much worse things could have been, and how relatively fortunate Umeå is to have the medical resources that it has. Here, just under two percent of Covid-19 patients died of the illness. In Peru — one of the hardest hit countries in terms of death rates and burden on health care resources — almost 10 percent of Covid-19 patients have been dying. Peru has about 230 intensive care beds in the entire country of 32 million people; Västerbotten, which planned for many more than 20 possible intensive care patients at the the same time, only has a population of 300 thousand. No one in Umeå, as far as we know, ever was denied a place in the ICU, that needed one. All the social distancing, vaccinations, hand-washing, and so forth that Umebor practiced, along with our relatively strong health care resources, did, in fact, serve to save the lives of hundreds, if not thousands, of people. While these measures may (or may not) have seemed at the time to be bothersome to you, they actually seem to have been very important in preventing the deaths of people around you, at least when we look at the statistics in international comparison.

Still, the region says, we have to remain vigilant. More people tested positive this past week than in the week before — 35, instead of 27. 29 of the 35 were in Umeå, and they were mostly among young people under age 40 — although eight were among people 50 or older, who are more likely to die of the virus. The new infections were connected with travel abroad, officials said. In other words, Umebor who have left Sweden appear to have been coming back with the coronavirus. Some Umebor may find it tempting, right now, to go see other countries, hear other languages, and enjoy other climates. Clearly, however, this must be done with abundant caution, as doing so may still be deadly to our most vulnerable residents.

Sources/Källor:

https://regionvasterbotten.se/okad-smitta-fran-resande

https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

https://www.mynewsdesk.com/se/regionvasterbotten/pressreleases/norrlands-universitetssjukhus-aatergaar-till-normallaege-3117645

https://www.vk.se/2021-07-19/okad-smitta-fran-utlandsresande-i-lanet

https://www.aa.com.tr/es/mundo/per%C3%BA-tendr%C3%A1-4486-nuevas-camas-de-hospitalizaci%C3%B3n-y-232-de-uci-para-atender-la-pandemia-/1840104

Den svenska versionen av denna artikel har skrivits av en person som inte har svenska som modersmål. Vänligen skicka rättelser och förslag till förbättringar till Erik Campano, ansvarig utgivare: campano@gmail.com.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved