Saturday, December 4, 2021
  -8.0 °C
  clear sky
-Umeå Kommun
-Umeå Kommun

July 15 – 15 juli – 2021

[English translation below]

I dag upphävdes de restriktioner som gällde för att förhindra spridning av coronavirus i fritidsanläggningar i Umeå. Restriktionerna gällde bassänger, idrottslokaler, offentliga sammanträdeslokaler och ungdomsgårdar. Upphävandet av restriktionerna är vad den federala regeringen kallar “fas III” i sin plan för att öppna Sverige igen, i takt med att Covid-19-pandemin tappar i intensitet. De specifika ändringarna av reglerna är följande:

– Inomhuspooler, till exempel på Navet, kommer troligen att öppna från och med den 22 augusti, när utomhuspooler stänger. Specifikt sagt, skriver Navet på sin hemsida att “då planeras inomhusbaden att öppna upp utifrån de restriktioner som gäller då”. Tjänstemännen säger dock att de kommer att försöka undvika överfulla lokaler, särskilt i omklädningsrummen. Det är alltså möjligt att bassängerna måste begränsa antalet personer som får vara inne i lokalerna. Simundervisning för ungdomar kommer att prioriteras, därefter kommer klubbar och elittävlingsträning och slutligen allmänheten.

– Fler personer kommer att få tillträde till idrottsanläggningar och omklädningsrum, nu även lokala idrottslag. Social distansering kommer fortfarande att uppmuntras.

– Stadens fritidsavdelning kommer nu att ha möteslokaler tillgängliga. Skolornas övernattningslokaler kommer att vara stängda åtminstone fram till den 9e augusti.

– I ungdomshus kommer det nu att tillåtas högst 50 personer, även om det antalet kan komma att ändras om det blir svårt för människor att hålla sig på avstånd.

Upphävandet av dessa restriktioner verkar vara kontroversiellt bland Umebor. P4 radio kunde idag tala med invånare som var både för och emot förändringarna. De som var för tenderade att betona vikten av att återställa något som liknar en normalitet för fritidsaktiviteterna i staden, medan de som var emot var rädda för att förändringarna sker för tidigt och kan leda till att infektionssiffrorna återigen skjuter i höjden. I vilket fall som helst kan du, om du känner att det är säkert att göra det, återgå till många av de sport- och fritidsaktiviteter som du kanske uppskattade före pandemin – eller upptäcka något nytt – när restriktionerna har upphävts.

Fas IV kommer att inledas i september, då den nationella regeringen planerar att häva alla deltagargränser för offentliga och privata sammankomster samt lätta på restriktionerna för restauranger. Fas V – vars datum ännu inte har fastställts – innebär i huvudsak att landet återgår till det sätt som det var innan Covid-19 anlände.

Today, restrictions were lifted, in Umeå, that had been in place to prevent the spread of coronavirus in recreational facilities. These restrictions applied to pools, sports premises, public recreation areas and youth centers. The lifting of these restrictions is what the federal government calls “Stage III” of its plan to reopen Sweden, as the Covid-19 pandemic loses intensity. The specific changes to the rules are:

– Indoor pools, such as at Navet, will probably open starting on August 22, when outdoor pools close. To be specific, Navet says on its website that its indoor pools are “planned to be opened, depending on what restrictions apply then.” Nonetheless, officials say, they will be trying to prevent overcrowding, particularly in changing rooms. So, it is possible that pools might have to limit the number of people allowed inside. Swimming lessons for young people will be given priority, and then clubs and elite competitive training, and eventually the general public.

– More people will be allowed in sports facilities and changing rooms, including, now, local teams. Social distancing will still be encouraged.

– The city’s recreation department will now have meeting rooms available. Overnight rooms at schools will remain closed until at least August 9.

– Youth centers will now have a maximum of 50 people allowed into indoor activities, although again, that number might change if it becomes hard for people to practice social distancing.

The lifting of these restrictions seems to be controversial among Umebor. P4 radio was able to speak today with residents who were both in favor and against the changes. Those in favor tended to emphasize the importance of restoring something like a normality back to leisure activities in the city, whilst those against were afraid that these changes are happening too soon, and could cause infection rates to balloon again. In any case, with the lifting of these restrictions, if you feel that doing so is safe, you can return to many sports and leisure activities that you might have enjoyed before the pandemic — or discover something new.

Stage IV is due to begin in September, when the national government plans to lift all participant limits for public and private gatherings, as well as ease restrictions on restaurants. Stage V — whose date is still to be determined — involves, in essence, returning the country back to the way it was before Covid-19 arrived in the first place.

Källor/Sources:

https://www.umea.se/upplevaochgora/nyhetsarkiv/arkividrott/dettagallerforfritidsforvaltningensverksamheterfran15juli.5.6f42d30317a9d804b842c9.html

https://www.government.se/articles/2021/05/government-plan-for-phasing-out-restrictions/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/

https://sverigesradio.se/artikel/lattander-i-coronarestriktionerna

Den svenska versionen av denna artikel har skrivits av en person som inte har svenska som modersmål. Vänligen skicka rättelser och förslag till förbättringar till Erik Campano, ansvarig utgivare: campano@gmail.com.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved