Saturday, December 4, 2021
  -8.0 °C
  clear sky
Numbers of coronavirus infections per day since March 2020. -Region Västerbotten
-Region Västerbotten

July 12, 2021

(svensk översättning nedan)

The main news today in Umeå is good for just about everyone: rates of covid-19 infection decreased rapidly in the last week. The average number of new cases in Västerbotten in the last seven days is at 3.71 — the lowest it has been since September 2020. A week ago, that number was 8.29. The graph attached to this article shows the total number of confirmed cases per day since March 2020, with the red line representing the 7-day average.

A crucial indicator of the increasingly low burden that coronavirus is placing on Umeå is that the age group with the most new cases is 10-19-year-olds, who, compared to seniors, are very unlikely to develop serious symptoms after contracting the virus. Nobody age 50 or older tested positive for covid-19 in the past week, nobody is in intensive care with the virus in the hospital, and indeed only two covid-19 patients are hospitalized in all of Västerbotten. Officials say the main reason for these dramatically better numbers are that almost all seniors are now vaccinated.

In response to the improving situation, Umeå’s health officials made a landmark decision: effective immediately, visitors are now allowed in health care units. This means if someone you know is sick in the hospital, you can be at their bedside. That has not been the case since spring 2020, when the region banned all visitors due to fear of the spread of coronavirus. During that time, it is very well possible that the loneliness of the sick and the elderly contributed to an increase in depression, and indeed even deaths, in Umeå. A growing body of evidence suggests that mortality goes up when patients cannot be visited by their loved ones. Therefore, since you have now been given permission again to drop by sick family and friends, you can indirectly contribute to the now rising life expectancy in Umeå.

There are a number of new rules to which you should pay attention, with regards to visits to health care units:

 • You must be covid-19 symptom free and have not met anyone with the illness in the last two weeks.
 • You must keep distance from others in the ward, and wash your hands.
 • You should only interact with the patient you are there to visit.
 • If you can, you should visit the unit alone. If you need support, you can have maximum one person. (Children, of course, may always be accompanied by a guardian.)
 • You shouldn’t linger in public areas.
 • You should use a face mask.

The new visiting rules do not apply to all units; special restrictions are in place in, for example, maternity wards.

Dagens huvudnyhet i Umeå är bra för nästan alla: antalet covid-19-infektioner har minskat snabbt den senaste veckan. Det genomsnittliga antalet nya fall i Västerbotten de senaste sju dagarna ligger på 3,71 – det lägsta antalet sedan september 2020. För en vecka sedan var den siffran 8,29. Grafen som bifogas denna artikel visar det totala antalet bekräftade fall per dag sedan mars 2020, där den röda linjen representerar 7-dagarsgenomsnittet.

En avgörande indikator på den allt lägre börda som coronaviruset lägger på Umeå är att den åldersgrupp som har flest nya fall är 10-19-åringar, som jämfört med seniorer är mycket osannolika att utveckla allvarliga symtom efter att ha smittats av viruset. Ingen som är 50 år eller äldre har testat positivt för covid-19 den senaste veckan, ingen ligger på intensivvårdsavdelningen med viruset på sjukhuset, och faktiskt är det bara två covid-19-patienter som är inlagda på sjukhus i hela Västerbotten. Tjänstemännen säger att huvudorsaken till dessa dramatiskt bättre siffror är att nästan alla äldre nu är vaccinerade.

Som svar på den förbättrade situationen fattade Umeås sjukvårdshuvudmän ett vägledande beslut: med omedelbar verkan tillåts nu besökare på vårdavdelningarna. Det innebär att om någon du känner är sjuk på sjukhuset kan du vara med vid deras säng. Så har inte varit fallet sedan våren 2020, då regionen förbjöd alla besökare på grund av rädsla för spridning av coronavirus. Under den tiden är det mycket väl möjligt att de sjukas och äldres ensamhet bidrog till att depressioner, ja till och med dödsfall, ökade i Umeå. Allt fler bevis tyder på att dödligheten ökar när patienter inte kan få besök av sina nära och kära. Eftersom du nu återigen har fått tillåtelse att komma förbi sjuka släktingar och vänner kan du därför indirekt bidra till den nu stigande medellivslängden i Umeå.

Det finns ett antal nya regler som du bör vara uppmärksam på, när det gäller besök på vårdenheter:

 • Du måste vara covid-19 symtomfri och inte ha träffat någon med sjukdomen de senaste två veckorna.
 • Du måste hålla avstånd till andra på avdelningen och tvätta händerna.
 • Du ska endast interagera med den patient du är där för att besöka.
 • Om du har möjlighet ska du besöka enheten ensam. Om du behöver stöd kan du ha högst en person med dig. (Barn får naturligtvis alltid åtföljas av en vårdnadshavare).
 • Du bör inte dröja kvar i allmänna utrymmen.
 • Du bör använda mundskydd.

De nya besöksreglerna gäller inte för alla enheter; särskilda restriktioner gäller till exempel på förlossningsavdelningar.

Sources/källor:

https://www.mynewsdesk.com/se/regionvasterbotten/pressreleases/smittan-minskar-aaterigen-i-vaesterbottens-laen-3116336

https://regionvasterbotten.mynewsdesk.com/pressreleases/besoeksfoerbudet-upphoer-och-besoeksrestriktioner-infoers-3116076

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved