Thursday, September 29, 2022
  8.0 °C
  overcast clouds
Swedish Halloween
Illustration: Hanna Nordin

Halloween, försvenskat

The Swedified Halloween

SATIRE – ORIGINAL LANGUAGE: SWEDISH

English translation below.

Finns det något svenskare än den irrationella stoltheten vi känner över att kunna associeras med vikingar? Under fotbollsmästerskap kan du se en hord med svenskar i publiken med svenska flaggor målade i ansiktet och en hornprydd hjälm på huvudet. Inte nog med att den så kallade vikingahjälmen är historiskt inkorrekt det är också en falsk ekvivalens. Sverige har då aldrig varit erövrare på fotbollsplanen.

Vikingarna har ingen vidare kulturell påverkan att skryta med. Detta var i alla fall vad jag trodde innan jag fick syn på en mening från självaste Wikipedia. Här står det svart på vitt, som ett gult kors på himlen, Halloween anses av vissa ha uppstått ha uppstått i samband med kontakt med vikingarna. Äntligen har det hänt. Vikingarna har kommit med sitt bidrag till eftervärlden. Svenskar har länge stått emot den amerikaniserade och konsumeristiska Halloween traditionen, men nu, nu gäller det. Vi ska göra det vi har byggt upp till i årtionden. Vi ska försvenska Halloween.

Nu kanske du ställer dig frågan: Vad för meriter har svenskar när det kommer till att försvenska andra länders högtider? Det är en bra fråga och det finns många utmärkta svar. Vår svenska jul är egentligen tysk och påsken med. Till och med den svenskaste av högtider, Lucia, är egentligen italiensk. För att inte nämna all den mat som nu är svensk. Svenskar har en tendens att ta en allmänt älskad maträtt från ett annat land, som mexikansk taco och ändrar den så mycket att ingen mexikan skulle vilja veta av den. Min favorit är ändå den ultimata och perversa matfusionen av italiensk, turkisk och belgisk mat. Kebabpizzan med pommes frites på. Inga av komponenterna kan vi ta åt oss äran för, men den bisarra kombinationen den får vi sätta Sveriges flagga på.

Men frågan kvarstår: hur gör man halloween svenskt? Den moderna tolkningen av halloween består av att möta våra rädslor. Skräckfilmer, spökhus och otäcka utklädnader vittnar om vår vilja att bli skrämda. Därför bör den försvenskade versionen av halloween omfamna det som svenskar är mest rädda för. En pratglad granne, någon som inte vet hur man äter surströmming, direkt konfrontation i stället för passiv aggressiva meddelanden. Detta är de äkta svenska rädslorna. Som ni märker är det här högst laddade teman som är minst sagt opassande för minderåriga, men om de ändå känner sig kallade att fira högtiden finns det mängder mer passande teman för tonåringar att utforska. Att klassen får reda på att man fick A på kemiprover eller att bli associerad med någon som kör A-traktor. Detta är teman som kan utforskas i form av skräckfilmer eller genom att hänga på Coops parkering och spela opassande hög musik.

Så precis som vikingarna, som aldrig hade hornprydda hjälmar, är det dags för oss att ta tillbaka det som aldrig var vårt.

Is there anything more Swedish than the irrational pride we feel at being associated with Vikings? During football championships, you can see a horde of Swedes in the crowd, with Swedish flags painted on their faces and a horned helmet on their heads. Not only is it the so-called “Viking helmet”, historically incorrect, it is also a false equivalence. Sweden has never been a conqueror on the football field.

The Vikings have no further cultural influence about which to boast. At least that’s what I thought, before I spotted a sentence on Wikipedia itself. Here it is in black and white, like a yellow cross in the sky: Halloween is thought by some to have originated in contact with the Vikings. Finally, it has happened: the Vikings have made their contribution to posterity. Swedes have long resisted the Americanized and consumerist Halloween tradition, but now… now it’s time. We’re going to do what we’ve been building up to for decades. We’re going to Swedify Halloween.

Now you may be asking yourself: What kind of track record do Swedes have, when it comes to Swedifying other countries’ holidays? It’s a good question, and there are many excellent answers. Our Swedish Christmas is actually German — and so is Easter. Even the most Swedish of festivals, Lucia, is actually Italian. Not to mention all the food that is now Swedish. Swedes have a tendency to take a universally loved dish from another country, like the Mexican taco, and change it so much that no Mexican would want to know about it. My favourite remains the ultimate, and perverse, fusion of Italian, Turkish and Belgian food: kebab pizza with fries on it. We cannot take credit for any of the components, but we plant the flag of Sweden in this bizarre combination.

But the question remains: how do you make Halloween Swedish? The modern interpretation of Halloween is to face our fears. Horror films, haunted houses, and scary costumes are a testament to our our willingness to be frightened. Therefore, the Swedish version of Halloween should embrace that of which Swedes are most afraid: a talkative neighbour, or someone who doesn’t know how to eat surströmming, or direct confrontation instead of passive-aggressive messaging. These are the genuine Swedish fears. As you can see, these highly charged items are, to say the least, inappropriate for minors. However, if they still feel called to celebrate the holiday, there are plenty of more appropriate themes for teens to explore: your class finding out that you got the only perfect score on a chemistry test; or being associated with someone who drives an A-tractor. These are topics that can be examined in the form of horror movies, or by hanging out in a Coop parking lot and playing inappropriately loud music.

So like the Vikings, who never wore horned helmets, it’s time for us to take back what was never ours.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved