Thursday, September 29, 2022
  8.0 °C
  overcast clouds
Umeå University's drop-in coronavirus vaccination center. -Hanna Nordin, Umeå Today

7 sept 2021 – Restriktioner för coronavirus upphävs den 29 september – Coronavirus restrictions to be lifted September 29

[English translation below.]

Den viktigaste nyheten i Umeå i dag är med största sannolikhet beskedet från Stockholm att nästan alla nationella koronavirusrestriktioner kommer att tas bort för fullt vaccinerade invånare från och med den 29 september. Sveriges socialminister Lena Hallengren säger att “är man fullvaccinerad ska man känna att man kan leva ett normalt liv”.

I praktiken innebär upphävandet av restriktionerna att det inte kommer att finnas någon fastställd gräns för storleken på offentliga eller privata sammankomster, i Umeå och i hela landet. Dessutom kommer rådet att arbeta hemifrån inte heller längre att gälla från och med den 29 september. Regeringen förbehåller sig rätten att, “som en ren försiktighetsåtgärd”, kräva att människor ska bevisa att de är vaccinerade innan de deltar i större evenemang. Den nationella kulturministern Amanda Lind kallade dock denna åtgärd för “ett förslag som vi hoppas att vi aldrig behöver använda”. Regeringen råder också fortfarande människor att upprätthålla typiska sanitära åtgärder: tvätta händerna och stanna hemma om man har sjukdomssymptom.

Exakt hur Umeås institutioner – kommunen, universitetet och så vidare – reagerar på dagens besked är fortfarande oklart. Det är troligt — även om det inte är säkert — att universitetet under de kommande dagarna kommer att tillkännage nya, mindre restriktiva rekommendationer för coronavirus för tiden efter den 29 september. Redan idag har vi dock fått reaktioner från Umeås näringsliv som applåderat regeringens besked. “Det här känns fantastiskt, äntligen,” säger Peter Stenmark, som driver den högt rankade restaurangen Köksbaren, till SVT Västerbotten.

Effekten av dagens nyhet på fullt vaccinerade Umebor är, det kan man säga, mycket stark. I och med att i stort sett alla restriktioner har upphävts kommer fullt vaccinerade Umebor att kunna arbeta, handla och umgås på ett sätt som liknar det som gällde innan pandemin startade i mars 2020. Effekterna på icke fullständigt vaccinerade Umebor är också starka. Å ena sidan säger regeringen i princip till dem att om man vill leva ett normalt liv bör man vaccinera sig fullt ut. Men eftersom det verkar som om det inte är – eller kanske inte är – vanligt att begära bevis på vaccination, kan icke fullt vaccinerade Umebor kanske – eller kanske inte – också leva ett normalt liv, som de gjorde före pandemin. Huruvida vaccinationer kommer att kontrolleras eller inte kan ha en motiverande eller demotiverande effekt på de ovaccinerade att gå till kliniken och få sina doser. Bland andra ställen där man kan göra det finns universitetens nya drop-in-vaccinationsmottagning, som visas på bilden här.

The most important news in Umeå today is, almost certainly, the announcement from Stockholm that nearly all national coronavirus restrictions will be removed for fully vaccinated residents starting September 29. Sweden’s social affairs minister, Lena Hallengren, said that “är man fullvaccinerad ska man känna att man kan leva ett normalt liv [if you are fully vaccinated, you should feel as if you can live a normal life].”

Practically, the lifting of restrictions means that there will be no set limit to the size of public or private gatherings, in Umeå and in the whole country. Furthermore, the advice to work from home also will no longer apply starting September 29. The government is reserving the right, “as a purely precautionary measure”, to require people to prove their vaccination before attending larger events. However, the national culture minister, Amanda Lind, called this measure “a proposal that we hope we never have to use.” The government is also still advising people to maintain typical sanitary measures: wash your hands, and stay home in case you have symptoms of illness.

How exactly Umeå’s institutions — the Kommun, the University, and so forth — are reacting to today’s announcement remains unclear. It is likely — although not certain — that in the coming days, the university will announce new, less restrictive coronavirus recommendations for after September 29. However, today we already had reactions from Umeå’s business community, which applauded the government’s announcement. “This feels fantastic, finally,” Peter Stenmark, who runs the highly-ranked restaurant Köksbaren, told SVT television.

The impact of today’s news on fully vaccinated Umebor is, it is fair to say, very strong. With the lifting of virtually all restrictions, fully vaccinated Umebor will be able to work, shop, and socialize in ways that are similar to before the pandemic started in March 2020. The impact on non-fully vaccinated Umebor is also strong. On one hand, the government is essentially telling them that to live a normal life, you should get your full vaccination. However, because it appears that it may not — or may — be common to ask for proof of vaccination, non-fully vaccinated Umebor may — or may not — also be able to live their lives normally, as they did before the pandemic. Whether or not vaccinations will be checked may have a motivating, or demotivating, effect on the unvaccinated to go to the clinic and receive their doses. Among other places to do that are the new university drop-in vaccination reception, pictured here.

Sources/Källor:

https://www.dn.se/sverige/coronarestriktioner-havs-kan-leva-som-vanligt/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/restaurangagaren-i-umea-om-lattare-restriktioner-hurra

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved