Thursday, September 29, 2022
  7.0 °C
  light rain
Route of Norrbotniabanan. -Norrbotniabanan.se

28 juli – July 28 – 2021

[English translation below]

Den viktigaste nyheten i Umeå i dag är mest troligt att flera myndigheter meddelar att planerna på att bygga hela Norrbotniabanan har fått grönt ljus. Om du inte är bekant med Norrbotniabanan: det är en föreslagen höghastighetsjärnväg från Umeå norrut till Luleå, vars byggande har föreslagits, sedan skjutits upp, sedan föreslagits igen, i ungefär 20 år. En sträcka av järnvägen mellan Umeå och Skellefteå är redan under uppbyggnad, men det hade inte funnits något till synes fast beslut om sträckan från Skellefteå till Luleå förrän idag. När järnvägssträckan är klar ska det ta cirka 90 minuter att åka tåg från Umeå till Luleå — jämfört med de cirka fyra timmar det tar just nu med bil eller buss. Förespråkarna för linjen säger att den förutom att den ger miljövänlig och snabb persontrafik längs den nordsvenska kusten också kommer att vara mycket viktig för regionens ekonomiska utveckling. Varor som fryst fisk och tunga industriprodukter kommer att kunna transporteras från Norge, genom Sverige, runt till Finland och till slut kanske till Moskva och tillbaka.

Beslutet att bygga Norrbotniabanan har varit något av en politisk fotboll mellan de nationella mittenpartierna både på höger- och vänstersida under större delen av de senaste två decennierna. Det moderna förslaget om järnvägen uppstod i början av 2000-talet under “center-vänster”-socialdemokraten Göran Perssons regering. Men när “center-höger”-partiet Moderaterna tog över makten 2006 sköt de upp byggandet av linjen till omkring 2020. År 2014 kom Socialdemokraterna tillbaka till makten och satte avsiktligt byggstarten till slutet av 2018, eftersom de var oroliga för att det skulle kunna påverka valet i september 2018, som de till slut vann. Officiellt började bygget den 23 augusti 2018 på en 12 km lång sträcka mellan Umeå och Dåva, vilket är ungefär halva sträckan till Sävar, den första hållplatsen på den nya linjen och den nordligaste hållplatsen i Umeå Kommun. (Ytterligare hållplatser planeras i Robertsfors, Skellefteå och Piteå samt i mindre orter däremellan). Regeringen hade dock fram till idag endast gett sitt godkännande till sträckan Umeå-Skellefteå, som i sig själv skulle vara av begränsad nytta för industrier i norra Skandinavien.

Dagens tillkännagivande möttes av förutsägbara jubelrop från socialdemokraterna, men också av skepsis från Moderaterna. Västerbottens socialdemokratiska ordförande Isak From från Hörnefors sade till Västerbottens-Kuriren att “Norrbotniabanan är oerhört viktig, inte bara för att den ger framtidstro till hela norra Sverige, utan den är en förutsättning för hela Sveriges gröna industriomställning”. Den moderata riksdagsledamoten Edward Riedl från Umeå kallade däremot dagens besked för en “stor bluff och ett stort svek mot Norrland”. Han hävdade att Socialdemokraterna har lovat Norrbotniabanan upprepade gånger, men aldrig kunnat finansiera den, och trots dagens tillkännagivande kommer de inte att ha pengar för att fullfölja den.

Riedls misstro är inte utan anledning. Olika källor ger olika uppskattningar av både kostnaden och tiden för projektet. Den svenske infrastrukturministern Tomas Eneroth sade till exempel till TT att linjen troligen kommer att vara klar i slutet av 2030-talet. Den officiella planen är dock att bygget ska avslutas 2033. Samtidigt räknar Eneroth med att den totala kostnaden kommer att ligga runt 900 miljarder kronor. År 2011 sa EU att man skulle bidra med cirka 20 procent av finansieringen, men det är inte klart om det erbjudandet fortfarande gäller. Eneroth sade att “om vi kan få resurser från EU så är det positivt, men det är inget villkor för att genomföra byggandet”. Men, sade Eneroth, “det finns saker som kan gå snett och kan påverka tid och kostnad”.

Det som är viktigt för dig, Umebo, att veta är följande: 1) Om du fortfarande är här på 2030-talet kan du få tillgång till höghastighetståg till Skellefteå, Piteå och Luleå — och förbi Haparanda till Finland. Detta kanske, eller kanske inte, är något värt att fira för dig. 2) Den där järnvägen kan mycket väl hjälpa vår lokala ekonomi. Men: 3) En stor mängd offentliga medel — från staten, städerna, regionen och kanske EU — går till byggandet av denna järnväg. Och: 4) Med tanke på hur detta projekt har utlovats och sedan skjutits upp, kan till och med ett till synes slutgiltigt tillkännagivande som dagens kanske inte ens vara slutgiltigt. Det är alltid omöjligt att förutsäga framtiden perfekt, och den principen har gällt från början när det gäller Norrbotniabanan.

The most important news in Umeå today is certainly the announcement by multiple authorities that plans to build the full Norrbotniaban have the green light. If you are not familiar with Norrbotniabanan: it’s a proposed high-speed railway from Umeå north to Luleå, whose construction has been proposed, then put on hold, then proposed again, for about 20 years. A stretch of the railroad between Umeå and Skellefteå is already being built, but there had been no seemingly firm decision about the line from Skellefteå to Luleå until today. When the railway line is finished, it should take about 90 minutes to go by train from Umeå to Luleå — compared to the approximately four hours it takes right now by car or bus. Proponents of the line say that in addition to providing environmentally friendly, fast passenger transit along the northern Swedish coast, it will also be very important for the region’s economic development. Goods such as frozen fish and heavy industrial products will be able to be moved from Norway, through Sweden, around to Finland and even ultimately perhaps to Moscow and back.

The decision to construct Norrbotniabanan has been something of a political football between the national centre-right and centre-left parties for most of the last two decades. The modern proposal for the railway originated in the early 2000s under the government of centre-left Social Democrat Göran Persson. However, when the centre-right Moderates took control in 2006, they postponed construction on the line until around 2020. In 2014, the Social Democrats came back to power, and intentionally set the start of construction at late 2018, because they were worried that it might affect the September 2018 election, which they eventually won. Officially, construction began on August 23, 2018, on a 12 km stretch of track between Umeå and Dåva, which is approximately half the distance to Sävar, the first stop on the new line and the most northern stop in Umeå Kommun. (Further stops are planned for Robertsfors, Skellefteå, and Piteå, as well as smaller towns in-between.) However, the national government had, until today, only given its approval to the Umeå to Skellefteå route, which by itself would be of limited use to industries in northern Scandinavia.

Today’s announcement was met with predictable cheers from Social Democrats, as well as skepticism from Moderates. Västerbotten’s Social Democrat Chair, Isak From of Hörnefors, told Västerbottens-Kuriren that “Norrbotniabanan är oerhört viktig, inte bara för att den ger framtidstro till hela norra Sverige, utan den är en förutsättning för hela Sveriges gröna industriomställning.” (“Norrbotniabanan is extremely important, not only because it gives confidence in the future to the whole of northern Sweden, but also because it is a prerequisite for Sweden’s entire green industrial transformation.”) Moderate MP Edward Riedl of Umeå, on the other hand, called today’s announcement a “stor bluff och ett stort svek mot Norrland” — “a scam and major betrayal of Norrland.” He argued that Social Democrats have been promising Norrbotniabanan repeatedly, but never have been able to fund it, and despite the announcement today, will not have the money to complete it.

Riedl’s incredulousness is not without reason. Various sources give different estimates both to the cost and the time of the project. For example, Swedish infrastructure minister Tomas Enroth told TT that the line will probably be completed in the late 2030s. However, the official plan is for construction to end in 2033. Meanwhile, Enroth expects the total cost to be around 900 billion SEK. In 2011, the European Union said it would contribute some 20 percent of funding, but it is not clear that that offer still stands. Eneroth said that “om vi kan få resurser från EU så är det positivt, men det är inget villkor för att genomföra byggandet”. (“If we can get resources from the EU, that’s positive, but not necessary for carrying out construction.”) But, Eneroth said, “det finns saker som kan gå snett och kan påverka tid och kostnad.” (“There are things that can go wrong, and can affect time and cost.”)

What’s important for you, Umebor, to know is: 1) If you’re still here in the 2030s, you may have access to high-speed rail to Skellefteå, Piteå, and Luleå — and around Haparanda to Finland. This may, or may not, be something worthy of celebration to you. 2) That railway may very well help our local economy. However: 3) A *huge amount* of public money — from the national government, towns and cities, the region and perhaps the EU — is going into this railway’s construction. And: 4) The way that this project has been promised and then postponed, even a seemingly definitive announcement like today’s may not actually be definitive. It is always impossible to predict the future perfectly, and that principle has been true from the start about Norrbotniabanan.

Sources/Källor:

https://norrbotniabanan.se/wp-content/uploads/2019/03/NBB_Kartor_ENG_2021-01-14.pdf

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kommuner-villiga-att-finansiera-botniabanan

https://web.archive.org/web/20131229130443/http://www.transportochlogistik.se/2013/01/eu-kommissionen-v-lkomnar-ppnandet-av-haparandabanan

https://sverigesradio.se/artikel/riedl-m-ar-kritisk-till-regeringens-besked

https://www.vk.se/2021-07-28/regeringen-bygg-norrbotniabanan-hela-vagen

Den svenska versionen av denna artikel har skrivits av en person som inte har svenska som modersmål. Vänligen skicka rättelser och förslag till förbättringar till Erik Campano, ansvarig utgivare: campano@gmail.com.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved