Thursday, September 29, 2022
  8.0 °C
  overcast clouds
Rules about minor consenting to vaccination among the US states. - Kaiser Family Foundation
Rules about minor consenting to vaccination among the US states. - Kaiser Family Foundation

22 juli – July 22 – 2021

[English translation below]

Den mest intressanta nyheten i Umeå idag kom från Västerbottens hälsovårdsmyndigheter som meddelade regler om vaccinering mot coronavirus för 16- och 17-åringar. Normalt sett behöver ungdomar i dessa åldrar samtycke från en vårdnadshavare för vissa typer av hälsobehandlingar. Men när det gäller coronavirus kan en 17-åring ändå vaccineras om en vårdnadshavare motsätter sig detta – förutsatt att han eller hon klarar en “mognadsbedömning”. Tjänstemännen berättade för SVT TV idag att de fortfarande håller på att skapa en manual för en sådan mognadsbedömning. 16- och 17-åringar kommer att ha möjlighet att registrera sig för vaccinet från och med den 9 augusti. Frågan om vad exakt en tonåring ska göra, om en vårdnadshavare motsätter sig detta, är en komplicerad fråga som går in på kärnan av hur vi i Umeå tänker kring relationen mellan föräldrar och barn.

Ett sätt att uppfatta frågan är att jämföra Umeå med de 50 olika USA, som varierar stort i frågan om hur mycket kontroll föräldrar kan ha över sina barns vaccinationer. Det kan man se på kartan som bifogas den här artikeln, från den amerikanska hälsovårdsorganisationen Kaiser Family Foundation.

– De flesta delstaterna – utom några i nordväst, sydöst och Rhode Island (i nordöst) – kräver föräldrarnas samtycke för vaccination av minderåriga (barn under 18 år). Minderåriga som är hemlösa, gifta eller bor åtskilda från sin vårdnadshavare kan dock ge sitt eget samtycke. Två städer, San Francisco och Philadelphia, har infört egna lagar som tillåter minderåriga från 12 år och äldre att ge sitt eget samtycke.

– I fem delstater får minderåriga ge sitt samtycke:

– I Rhode Island och South Carolina måste de vara minst 16 år.

– I Oregon måste de vara minst 15 år.

– I Alabama måste de vara minst 14 år.

– I Washington DC (som egentligen inte är en delstat) måste de vara minst 11 år.

– I ytterligare fem delstater (Washington, Idaho, Arkansas, Tennessee och North Carolina) finns ett system som liknar Umeås. Vårdgivare kan avgöra om minderåriga är tillräckligt mogna för att själva ge sitt samtycke. Till skillnad från Umeå finns det dock ingen åldersgräns.

Om du nu tillhör den stora majoriteten av den svenska befolkningen – 91 procent – tycker du att vaccinationer är viktiga för att skydda andra. Men du eller någon du känner kan också tillhöra den femprocentiga minoriteten — som inkluderar en del Umebor — som skulle vägra att vaccinera sig. (Denna statistik kommer från Folkhälsomyndigheten — den nationella hälsomyndigheten). De kanske också vägrar att vaccinera sin tonåring. Vad ska du göra om du är emot vaccination? Alternativt, vad ska du göra om en vän till dig motsätter sig att vaccinera sitt barn — när du anser att vaccinationer är viktiga för att skydda andra?

Det kommer att finnas många olika åsikter om dessa frågor bland Umebor. För vissa är föräldrarnas rätt att kontrollera sina barns hälsa viktigast. För andra är barnets hälsa — och resten av samhällets hälsa — viktigare än vad en enskild förälder kan tro eller inte tro på när det gäller vaccinering. Den stora majoriteten av Umebor anser att det finns obestridliga vetenskapliga bevis för att vaccinationer är bra, både för enskilda individer och för samhället. Vissa personer håller dock inte med om detta. Många av oss skulle försvara dessa personers rätt att inte hålla med, och kanske till och med utvidga denna rätt till att vägra vaccinering, även för sina barn.

Vad som också är intressant att notera är att även om 17-åringar i Umeå har möjlighet att själva samtycka *till* vaccinet, verkar regionen inte ge dem möjlighet att motsätta sig sina föräldrar och *vägra* vaccinet. Med andra ord säger regeringstjänstemännen – som är eniga i sitt stöd för vaccinationer – till tonåringarna: det är okej för dig att försvara din rätt till vaccinet, men det är inte okej för dig att försvara din rätt att inte få vaccinet. Åtminstone inte officiellt, men det är mycket tänkbart att en tonåring fysiskt skulle kunna vägra att gå till vaccinationscentralen eller skjuta bort sköterskans nål. Det är oklart vad exakt myndigheterna skulle göra i en sådan situation.

Du, Umebo, kanske aldrig behöver ta itu med någon av dessa frågor. Du och alla du känner kanske helt enkelt vaccinerar er. Men det är mycket möjligt att det runt omkring oss, i hushåll i hela staden, utspelar sig ett drama om vem som ska vaccinera sig, vem som vägrar och vem som kan tvinga vem att ta emot vaccin. Eftersom vacciner endast ger flockimmunitet när nästan hela befolkningen får dem kan utgången av dessa diskussioner faktiskt ha en påverkan på folkhälsan och hela coronavirusläget i Umeå.

The most interesting news in Umeå today came from Västerbotten health officials, who announced rules about coronavirus vaccinations for 16 and 17-year-olds. Normally, young people at these ages require consent from a guardian for certain types of health treatments. But in the case of the coronavirus, if a guardian objects, then a 17-year-old can still be vaccinated — provided that he or she passes a “maturity assessment”. Officials told SVT television today that they are still creating a manual for such a maturity assessment; 16 and 17-year-olds will have the chance to register for the vaccine starting August 9. The question of what exactly a teenager should do, if a guardian objects, is a complicated one which gets to the heart of how we in Umeå think about the relationship between parents and children.

One way to conceive of this question is to compare Umeå with the 50 different United States, which vary widely on the question of how much control parents can have over their children’s vaccinations. You can see this from the map attached to this article, from the US healthcare non-profit the Kaiser Family Foundation.

– Most of the states — except for some in the northwest, southeast, and Rhode Island (in the northeast) — require parental consent for vaccination of minors (children below 18). However, minors who are homeless, married, or living apart from their guardian, can self-consent. Two cities, San Francisco and Philadelphia, have set down their own laws allowing minors age 12 and older to self-consent.

– In five states, minors are allowed to self-consent:

  • in Rhode Island and South Carolina, they must be at least 16
  • in Oregon, they must be at least 15
  • in Alabama, they must be at least 14
  • in Washington, DC (which is not actually a state), they must be at least 11

– In five more states (Washington, Idaho, Arkansas, Tennessee, and North Carolina), there is a system similar to Umeå’s. Health care providers can decide whether minors are mature enough to consent for themselves. Unlike Umeå, however, there is no age cut-off.

Now, if you are with the large majority of the Swedish population — 91 percent — you think that vaccinations are important for protecting others. However, you or someone you know might also belong to the five percent minority — which includes some Umebor — who would refuse to get vaccinated. (These statistics come from Folkhälsomyndigheten — the national health authority.) They might also refuse a vaccination for their teenager. What should you do, if you oppose vaccination? Alternately, what should you do, if a friend of yours opposes vaccinating his or her child — when you think that vaccinations are important for protecting others?

There is going to be a wide range of opinions about these questions, among Umebor. For some, the right of parents to control their children’s health gets first priority. For others, the child’s health — and that of the rest of society — is more important than what any particular parents might or might not believe with regards to the vaccine. The vast majority of Umebor think there is unquestionable scientific proof that vaccinations are good, both for individuals and for the community. However, some people do disagree with this. Many of us would defend such people’s right to disagree, and might even extend that right further to refuse vaccinations, also for their children.

What’s also interesting to note is that while 17-year-olds in Umeå have the option to self-consent *to* the vaccine, the region doesn’t seem to be giving them the option to oppose their parents and *refuse* the vaccine. In other words, government officials — who are united in their support for vaccinations — are saying to teenagers: it’s OK for you to defend your right to the vaccine, but it’s not OK for you to defend your right not to get the vaccine. At least, not officially; however, it is very imaginable that a teenager could physically refuse to go to the vaccination center or push the nurse’s needle away. It’s unclear what exactly authorities would do in such a situation.

You, Umebo, may never have to deal with any of these issues. You and everyone you know might simply be getting vaccinated. But it’s very possible that around us, in households throughout the city, there is a drama playing out about who should get vaccinated, who is refusing, and who can force whom to receive a vaccine. Because vaccines only provide herd immunity when almost the entire population receives them, the outcome of these arguments may, in fact, be having an influence on the public health and the entire coronavirus situation in Umeå.

Sources/Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/resultat-juni-2021/

https://www.kff.org/…/covid-19-vaccination-and…/

https://www.svt.se/…/dags-for-16-17-aringarna-att…

Den svenska versionen av denna artikel har skrivits av en person som inte har svenska som modersmål. Vänligen skicka rättelser och förslag till förbättringar till Erik Campano, ansvarig utgivare: campano@gmail.com.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved