Saturday, December 4, 2021
  -8.0 °C
  clear sky
Women playing soccer. -Umeå Kommun
Women playing soccer. -Umeå Kommun

21 juli – July 21 – 2021

[English translation below]

Den viktigaste historien i Umeå idag är de svenska damernas 3-0-seger i fotboll över det internationella storlaget USA. Nu kan det tyckas märkligt att en fotbollsmatch vid OS i Japan skulle få ett sådant genomslag i Umeå. Men fortsätt läsa: matchen betyder mycket för Umebor, på en myriad av sätt, och inte alla nödvändigtvis positiva.

Av de 22 medlemmarna i den svenska damfotbollstruppen har fyra av dem spelat för ett Umeå-lag. Trots att Umeå bara utgör 1,8 procent av Sveriges befolkning utgör Umeå 18 procent av damfotbollslandslaget. Den statistiken är förstås lite missvisande: dessa fyra kvinnor har spelat för lag i andra städer också. Men närvaron av så många före detta Umebor lyfter fram något speciellt med Umeå: den otroliga vikt som kommunen lägger vid idrotten. Och denna betoning, även om den till en början kanske verkar helt och hållet gynnsam för Umebor, kan ha nackdelar som är värda att diskuteras offentligt.

Du kanske vet — eftersom Kommun annonserar det flitigt — att Umeå röstades fram av Sveriges television som Sveriges bästa idrottsstad 2018 och 2020. År 2012, 2017 och 2019 kom Umeå på andra plats. I den omröstningen konkurrerade Umeå med några storstadsområden, som Göteborg och Stockholm. Det finns alltså en mycket populär retorik om att Umeå är den lilla staden som slår jättarna på idrott. Umebor såg dagens match med svällande stolthet när den tidigare Umeåspelaren Lina Hurtig gjorde Sveriges tredje mål, assisterad av den tidigare Umeåspelaren Hanna Glas. En annan före detta Umeåspelare, Sofia Jakobsson, fick en assist till matchens första mål. Lennart Holmlund, Umeås ledande politiker i cirka 20 år, skrev på sin blogg på Västerbottens-Kuriren redan innan matchen var slut: “Det här är nog en av de bästa matcherna som det svenska damlandslaget någon sin gjort.”

Nu är det få människor som skulle hävda att idrott inte generellt sett är bra för ett samhälle. De uppmuntrar till motion. De håller barn sysselsatta som kan frestas av laster som droger, klotter eller videospelberoende. Idrotten främjar – i idealfallet – en sund tävlingskänsla och jämlikhet mellan könen. Kanske har dina egna barn haft stor nytta av idrotten. Även om det är nästan ovedersägligt att idrott är en dålig sak, betyder det dock inte att ju fler idrottsmöjligheter en stad har, desto bättre, utan begränsningar.

Det eventuella problemet med det offentliga samtalet i Umeå är dock att det är politiskt inkorrekt att kritisera mängden idrottsfrämjande i Kommun. Vi hör sådan kritik varken från politiska partier, nyhetsmedier eller Kommun. Ett särskilt livfullt exempel på denna politiska korrekthet inträffade i december, när Socialdemokraterna som styr Umeå tycktes i en ledare i Västerbottens-Kuriren antyda att oppositionen Moderaterna var emot den mängd Kommun-pengar som budgeterats avsatta för idrott. Moderatledarna Anders Ågren och Lennart Johansson skrev tillbaka: “Politisk enighet om stöd till idrotten i Umeå!” — med ett utropstecken. “Vi är oense om mycket, men inte gällande stöd till idrotten. Rätt ska vara rätt”, insisterade Moderaterna. De uttrycker gärna olikheter med Socialdemokraterna i alla möjliga frågor — utom när det gäller stöd till idrotten.

Problemet med denna politiska korrekthet i idrottsfrågan är att den kan användas för att dölja debatten om den omfattande idrottsekonomin i Umeå — med betoning på ekonomi. För en kommun med 130 000 invånare och en stad med cirka 80 000 invånare har Umeå ett oproportionerligt stort antal massiva idrottsanläggningar jämfört med i stort sett alla andra platser i världen. Tänk på att vi har:

– Umeå Energi arena i Gammlia

– A3 arena i Teg

– IKSU, som enligt en analys från 2011 är den näst mest besökta idrottsutbildningsanläggningen i världen.

– Campus friidrottsstadion, bakom IKSU.

– Nu kommer den nya Thorenhallarna, en gigantisk inomhusfotbolls- och innebandyhall i Nolia (med tillhörande kontor), som för närvarande är under uppbyggnad och som kommer att öppna nästa år.

Endast Vänsterpartiet (tillsammans med Centerpartiets avhoppare Fredrik Elgh) har vågat ifrågasätta det kloka i att bygga Thorenhallarna, vars drift enbart kommer att kosta kommunen cirka 17 miljoner kronor årligen. Vänsterpartiet gick i januari 2020 till domstol om projektet och hänvisade till miljöproblem, ifrågasatte syftet med att betala för kontoren och, kanske mest beklämmande, ifrågasatte det upphandlingsförfarande som gav Thorengruppen AB att bygga anläggningen överhuvudtaget. Vänsterpartiet menade att valet av Thorengruppen skedde utan öppenhet, insyn eller allmänhetens nytta. “Det är vansinnigt”, sade Vänsterpartiets representant Daniell Anderson till SVT.

Oavsett om Vänsterpartiet var rättvis i denna bedömning eller inte har Umeå Kommun en tendens att godkänna stora, kontroversiella byggprojekt. Det senaste exemplet var Lundabron, det kanske mest kända exemplet är Väven. Idrottsanläggningar hör också till denna kategori. Campus friidrottsstadion används endast sällan; de flesta Umebor kan räkna på en hand det antal gånger som dess enorma läktare faktiskt har fyllts med åskådare. Men många, många människor har tjänat mycket pengar på att bygga dessa ofta tomma idrottsanläggningar, ibland på allmänhetens bekostnad.

Eftersom det verkar oacceptabelt att ens antyda att Umeå överdriver med idrotten blir det svårt för nästan alla att ge verkligt motstånd mot projekt som Thorenhallarna. Borde de resurserna, de där 17 miljonerna kronor per år, gå till något annat ändamål? Brottsförebyggande arbete kanske, eller ordentlig utbildning och arbetsmöjligheter för Umeås fattigaste barn och familjer? Behöver Umeå vara Sveriges idrottsstad nummer ett? Är det en sådan stolthet att Umebor ska betala hur mycket som helst för det?

Dina svar på alla dessa frågor kan vara: Ja, vi bör bygga och finansiera alla dessa arenor och stadions. Ni kan mycket väl vara en sportfantast som håller med om detta förslag, och diskussionen är avslutad. Du kanske tycker att närvaron av fyra före detta Umeåspelare i Sveriges fantastiska damfotbollsklubb är motivation nog för att försöka behålla Umeå som Sveriges idrottsmekka. Om det är det du tror, så heja för all del på Kommunens ledning som du hejar på OS-landslaget.

Å andra sidan kan du tvivla på att dessa resurser går i rätt riktning. I så fall, Umebo, har du möjlighet att kontakta dina Kommun-representanter (ledning eller opposition) och låta dem veta att det kanske börjar bli lite överdrivet när det gäller Umeå, Sveriges idrottshuvudstad. På denna punkt skulle principerna för en sund demokratisk dialog råda till ett stopp för den informella censuren av kritik mot idrottskulturen i Umeå. Det finns många ekonomiska krafter som motverkar denna kritik, men dessa krafter bör inte nödvändigtvis ha makt att begränsa yttrandefriheten i frågan.

The most important story in Umeå today is the Swedish women’s 3-0 football victory over the international powerhouse United States team. Now, it may seem strange that a football match at the Olympics in Japan would have such an impact in Umeå. But keep reading: the game matters a lot to Umebor, in a myriad of ways, and not all of them necessarily positive.

Of the 22 members of the Swedish women’s football squad, four of them have played for an Umeå team. Even though Umeå only makes up 1.8 percent of Sweden’s population, it makes up 18 percent of the national women’s football club. That statistic is, of course, a little misleading: these four women have played for teams in other cities, too. But the presence of so many former Umebor highlights something special about Umeå: the incredible emphasis the Kommun places on sports. And this emphasis, while at first seeming perhaps wholly beneficial to Umebor, might have downsides worthy of public discussion.

You may know — because the Kommun advertises it heavily — that Umeå was voted by Sveriges television as Sweden’s best sports city in 2018 and 2020. In 2012, 2017, and 2019, Umeå came in 2nd. In that voting, Umeå was competing with some large metropolitan areas, like Gothenburg and Stockholm. So, there is a highly popular rhetoric about Umeå being the little city which beats the giants at sports. Umebor watched today’s match with swelled pride, when former Umeå player Lina Hurtig scored Sweden’s third goal, assisted by former Umeå player Hanna Glas. Another former Umeå player, Sofia Jakobsson, got an assist for the first goal of the match. Lennart Holmlund, Umeå’s leading politician for some 20 years, posted on his blog at Västerbottens-Kuriren even before the match ended: “Det här är nog en av de bästa matcherna det svenska damlandslaget någon sin gjort. [This is one of the best matches that the Swedish women’s team has ever played.]”

Now, there are few people who would argue that sports aren’t generally good for a community. They encourage exercise. They keep kids occupied who might be tempted by vices like drugs, klotter, or video game addiction. Sports — ideally — promote a healthy sense of competition and gender equality. Perhaps your own children have greatly benefitted from sports. However, even if it’s nearly unarguable that sports are a bad thing, that does not mean that the more sports opportunities a city has, the better, without limit.

The possible problem with the public discourse in Umeå, however, is that it is politically incorrect to criticize the amount of sports promotion in the Kommun. We hear such criticism neither from political parties, nor news media, nor the Kommun. A particularly vibrant example of this political correctness occurred in December, when the Social Democrats who run Umeå seemed to suggest in a Västerbottens-Kuriren editorial that the opposition Moderates were opposed to the amount of Kommun money budgeted dedicated to sports. Moderate leaders Anders Ågren and Lennart Johansson wrote back: “Politisk enighet om stöd till idrotten i Umeå! [Political unity on support of sports in Umeå!]” — with an exclamation point. “Vi är oense om mycket, men inte gällande stodet till idrotten. Rätt ska vara rätt [We disagree about a lot, but that doesn’t apply to support for sports. Right is right.]” the Moderates insisted. They’re happy to express differences with the Social Democrats on all kinds of issues — except for support for sports.

The problem with this political correctness on the question of sports is that it may be used to cover up debate about the vast sports economy in Umeå — with the emphasis on economy. For a Kommun of 130 thousand people, and a city of about 80 thousand, Umeå has a disproportionately large number of massive sports facilities compared to pretty much anywhere else in the world. Consider that we have:

– Umeå Energi arena in Gammlia

– A3 arena in Teg

– IKSU, which, according to a 2011 analysis, is the 2nd most visited sports training facility on the planet

– The campus friidrotts stadium, behind IKSU

– Now, the new Thorenhallarna, a giant indoor football and floorball hall in Nolia (with attached offices), currently under construction and set to open next year

Only the Left Party (along with Center Party defector Fredrik Elgh) have dared to question the wisdom of building the Thorenhallarna, whose operation alone will cost the Kommun some 17 million kronor annually. The Left Party, in January 2020, went to court over the project, citing environmental concerns, questioning the purpose of paying for the offices, and, perhaps most distressingly, questioning the procurement process which gave Thorengruppen AB to construct the facility in the first place. The Left Party said that the choice of Thorengruppen was done without openness, transparency, or public benefit. “Det är vansinnigt [That’s insane]” Left Party representative Daniell Anderson told SVT.

Whether or not the Left Party was fair in this appraisal, Umeå Kommun does have a tendency to approve huge, controversial construction projects. The most recent example was Lundabron; perhaps the most famous example is Väven. Sports facilities also fall into this category. The campus friidrotts stadium is used only infrequently; most Umebor can count on one hand the number of times that its huge bleachers actually have been filled with spectators. But many, many people have made a lot of money constructing these often empty athletic facilities, sometimes at the public expense.

Because even suggesting that Umeå is overdoing things with sports seems to be unacceptable, it becomes difficult for nearly anyone to give real opposition to projects like the Thorenhallarna. Should those resources, that 17 million kronor a year, go into some other cause? Crime prevention, perhaps, or proper education and job opportunities for Umeå’s poorest children and families? Does Umeå need to be Sweden’s number one sports city? Is it such a point of pride that Umebor should pay any amount for it?

Your answers to all of these questions might be: indeed, we should build and fund all these arenas and stadiums. You may very well be a sports fan who agrees with that proposal, end of discussion. You might think that the presence of four former Umeå players on Sweden’s fantastic women’s football club is motivation enough to try to keep Umeå as Sweden’s sports Mecca. If this is what you believe, then by all means, cheer on the Kommun’s leadership as you cheer on the national Olympic team.

On the other hand, you might have doubts about whether these resources are going in the right direction. In that case, Umebo, you have the option to contact your Kommun representatives (leadership or opposition) and let them know that, perhaps, things are getting a little exaggerated with regards to Umeå, Sweden’s sports capital. On this point, principles of healthy democratic dialogue would counsel a stop to the informal censorship of criticism of the sports culture in Umeå. There are many economic forces working against that criticism, but those forces should not necessarily have the power to limit free speech on the issue.

Sources/Källor:

https://www.nytimes.com/live/2021/07/21/sports/soccer-olympics-usa-sweden-womens

https://www.vk.se/2021-07-21/svensk-dromstart-har-for-att-ga-hela-vagen

https://sverigesradio.se/artikel/en-fenomenal-insats-for-svensk-del

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/landslag/2021/06/svenska-os-truppen-2021/

https://umeax.se/29723/sveriges-basta-idrottsstad-2020

https://www.vk.se/2020-12-30/replik-politisk-enighet-om-stod-till-idrotten-i-umea

https://www.vk.se/2017-02-09/umea-en-annu-battre-och-mer-jamstalld-idrottskommun

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/vansterpartiet-om-thorenhallarna-det-ar-vansinnigt

https://www.vk.se/2021-02-15/beskedet-da-ar-hallarna-klara-for-invigning

https://www.vk.se/2011-05-02/iksu-nast-storst-i-varlden

https://www.vk.se/2020-01-10/politiker-overklagar-thorenhallarna

https://www.umea.se/flytta/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/umeaarsverigesbastaidrottsstad2020.5.5d9221f0174f9921146e32.html

Den svenska versionen av denna artikel har skrivits av en person som inte har svenska som modersmål. Vänligen skicka rättelser och förslag till förbättringar till Erik Campano, ansvarig utgivare: campano@gmail.com.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved