Saturday, December 4, 2021
  -8.0 °C
  clear sky
Students on the Umeå University campus. -Elin Berge, via Umeå Universitet
Students on the Umeå University campus. -Elin Berge, via Umeå Universitet

20 juli – July 20 – 2021

[English translation below]

Den kanske viktigaste nyheten i Umeå idag är universitetets besked om att man fått in fler ansökningar för 2021-2022 än något annat år i universitetets historia. 32 066 personer erbjöds antagning till program eller kurser inför hösten 2021, en ökning med 2,2 procent jämfört med förra året. Av dem antogs 6480 till ett utbildningsprogram, en ökning med 9,4 procent. Umeå växer snabbare än andra svenska universitet; nationellt ökade det totala antalet som erbjöds antagning med endast 0,7 procent.

Vad gör dessa siffror så viktiga? De stödjer den långsiktiga visionen hos både universitets- och stadsledare, och de har också en inverkan på det dagliga livet i Umeå. Universitetets mål är helt enkelt att erbjuda utbildning till så många kvalificerade studenter som möjligt. Men stadens mål är att öka sin befolkning till 200 000 invånare till år 2050 – och fler studenter innebär mer statliga medel, fler universitetslärare och personal och därmed fler permanenta Umebor. Fler studenter innebär dessutom fler kunder för den betydligt större stadens ekonomi som byggs upp kring universitetet — från bostadsföretag som Bostaden och Lerstenen, till restauranger och livsmedelsbutiker som de i Ålidhems centrum, till kollektivtrafiken och butiker som förser studenterna med kläder, möbler, cyklar och alla nödvändigheter i det dagliga livet.

Naturligtvis kommer denna tillväxt att förbli hämmad eftersom många av de nya studenterna faktiskt inte kommer att bo i Umeå på grund av coronaviruspandemin. Trots detta är universitetet glada över det ökande antalet. – Vi tar ansvar för framtiden och välkomnar alla studenter med förhoppningen att vi så småningom kan återföra alla till campus, säger idag Katrine Riklund, universitetets prorektor. Den nuvarande planen för att få tillbaka studenterna under pandemin är att börja höstterminen med undervisning på campus endast för de studenter som går första året i sitt program. Detta kommer att fortsätta fram till den 29 september, då universitetet kan införa en gradvis återgång av alla andra till campus.

Många Umebors inkomstkälla är knuten till universitetet, och därför påverkar beslut om att öka antalet studenter och åter öppna campus direkt de ekonomiska villkor under vilka Umebor lever sina liv. Det kan alltså tyckas att fler studenter nödvändigtvis är en bättre sak. Det är dock inte så, både med tanke på god utbildning och universitetets akademiska rykte. Universitet som begränsar antalet studenter tenderar att ha lägre antagningsprocent. Logiken är att de därför har fler begåvade studenter. Om man tittar på världens högst rankade universitet, som Harvard eller University College London, har de ofta antagningssiffror på mellan fem och tio procent. Naturligtvis är Umeå universitet inte världsberömt som dessa; men kanske borde det sträva efter att bli det. Eller kanske är det helt enkelt för tidigt i universitets historia för att påbörja processen att begränsa studentkårens storlek i kvalitetens intresse. Vi vet inte, utifrån de siffror som universitetet släppte i dag, vad den exakta antagningsprocent var, men den var sannolikt inte under tio procent. Universitetens antagningskrav regleras till stor del på nationell nivå, så det finns kanske inte mycket som Umeå universitet ändå kan göra åt det antal studenter som de har erbjudit antagning till höstterminen.

I vilket fall som helst är nyheten om att universitetet ökar i storlek så snabbt något som Umebor borde fundera djupt över. Ja, det är kanske alltid en anledning att fira när många fler människor söker sig till en universitetsutbildning. Men vid vilken tidpunkt vänder Umeå upp från att prioritera fler studenter framför mer konkurrens om att bli antagen? Kan man göra båda sakerna samtidigt? Vilka friheter behöver Umeå universitet från den nationella universitetsförvaltningen för att kunna balansera storlek och konkurrenskraft? Och vilken åsikt bör du som Umebo – oavsett om du är ekonomiskt beroende av universitetet eller inte – förmedla till universitetets ledare om antalet studenter som de tar in i staden?

Perhaps the most important news in Umeå today is the university’s announcement that it received more applications for 2021-2022 than any year in its history. 32 066 people were offered admission to programs or courses for autumn 2021, an increase of 2.2 percent over last year. Among them, 6480 were admitted to a degree program, an increase of 9.4 percent. Umeå is growing faster than other Swedish universities; nationally, the total number offered admission went up by only 0.7 percent.

What makes these numbers so important? They support the long-term vision of both university and city leaders, and also have an impact on day-to-day life in Umeå. The university’s goal is, simply, to provide education for as many qualified students as possible. But the city’s goal is to increase its population to 200 thousand by the year 2050 — and more students means more government funding, more university faculty and staff, and therefore more permanent Umebor. More students, furthermore, means more customers for the considerably large city economy built around the university — from housing companies like Bostaden and Lerstenen, to restaurants and grocery stores such as those in Ålidhems centrum, to the public transit system, to shops which provide students with clothes, furniture, bicycles, and all the necessities of day-to-day life.

Of course, this growth will remain hampered, because many of the new students will not actually be living in Umeå, due to the coronavirus pandemic. Despite this, the university is happy about the increasing numbers. “We take responsibility for the future, and welcome all students with the hope that we can eventually return everyone to campus,” said Katrine Riklund, the university’s Pro-Vice-Chancellor said today. The current plan for bringing students back during the pandemic is to start autumn semester with on-campus teaching only for students in the first year of their program. This will carry on until September 29, when the university may institute a gradual return of everyone else to campus.

Many Umebor’s source of income is tied up with the university, and so decisions about increasing student population, and re-opening the campus, directly affect the economic conditions under which Umebor live their lives. So, it may appear that more students is necessarily a better thing. That is not so, however, from the standpoint both of good education as well as the academic reputation of a university. Universities which limit the size of their student body tend to have lower acceptance rates, the logic being that they therefore have more talented students. If you look at the world’s top-ranked universities, such as Harvard or University College London, they often have acceptance rates between five to ten percent. Of course, Umeå University is not world-renowned like these; but perhaps it should strive to be. Or, perhaps it is simply too early in the school’s history to begin the process of limiting the size of its student body in the interests of quality. We don’t know, from the figures that the university released today, what the exact acceptance rate was, but it likely was not under ten percent. University admission prerequisites are largely regulated at a national level, so there may not be much that Umeå University can do anyway about the number of students it has offered admission for the fall semester.

In any case, the news that the university is increasing in size so rapidly is something about which Umebor should be thinking deeply. Yes, it is perhaps always a cause for celebration when many more people are seeking a university education. At what point, however, does Umeå turn the corner from prioritizing more students over more competition to get admitted? Can it do both at the same time? What kind of freedoms does Umeå University need from the national university administration, in order to balance size and competitiveness? And what opinion should you, as an Umebo — whether or not you are financially dependent on the university — be communicating to university leaders about the numbers of students they are bringing into the city?

Sources/Källor:

https://www.umu.se/nyheter/fler-behoriga-sokande-an-nagonsin-tidigare_10697160/

https://www.umu.se/en/news/no-change-of-plans-for-the-autumn-semester-at-umea-university_10527935/

https://www.gotouniversity.com/universities-acceptance-rate

Den svenska versionen av denna artikel har skrivits av en person som inte har svenska som modersmål. Vänligen skicka rättelser och förslag till förbättringar till Erik Campano, ansvarig utgivare: campano@gmail.com.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved